Záručná doba

Centrum podpory

Všeobecné záručné podmienky
Spoločnosť JVC Czech spol s. r. o zodpovedá za kvalitu výrobkov počas celej doby záruky. Záručná doba začína dňom predaja a trvá 24 mesiacov pri všetkých výrobkoch predaných konečnému spotrebiteľovi po 1 novembra vrátane.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo zlou použitých materiálov. Záruka platí len vtedy, ak aje výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Autorizované servisné strediská JVC prevedú bezplatne záručnú opravu po predložení správne a a úplne vyplneného záručného listu spoločne so zlým výrobkom. Výrobok sa predáva k záručnej oprave úplný a v originálnom balení. Zákazník nesie riziko poškodenia výrobku pri preprave.

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v týchto prípadoch:

  1. Výrobok bol inštalovanie alebo obsluhovaný v rozpore s návodom na obsluhu alebo s technickými a bezpečnostnými normami platnými v Českej republike.
  2. Údaje v záručnom liste sa líšia od údajov na výrobku alebo úplne chýbajú.
  3. Bolo poškodené, zmenené alebo odstránené výrobné číslo.
  4. Výrobok bol používaný pre iné účely, ako je obvyklé pre spotrebnú elektroniku, hlavne ak bol používaný na profesionálne alebo iné výrobné činnosti.
  5. Záruka sa nevzťahuje opotrebovanie tovaru nad rámec bežného používania, mechanické poškodenie tovaru (vrátane mechanického poškodenia sprievodných šnúr slúchadiel).
  6. Bol uskutočnený akýkoľvek zásah do zariadenia neoprávnenou osobou, neautorizovaným servisom alebo predajcom.
  7. Poškodenie bolo spôsobené znečistením, nehodou, živelnou udalosťou alebo v dôsledku prírodných alebo iných vonkajších lokálnych javovo (búrky, požiar, prepätie v sieti náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, cudzích predmetov alebo hmyzu do výrobku, nevhodným vetraním a pod
  8. Záruka sa nevzťahuje na reklamácie parametrov, ktoré nie sú uvedené v technickej dokumentácii.
  9. Ide o bežnú údržbu, inštaláciu, programovanie, čistenie alebo kontrolu parametrov.
  10. Kupujúci, ktorý uplatnia právo na záručnú opravu, nemá nárok na vydanie dielov, ktoré boli vymenené.

Neúplne vyplnený alebo dodatočne pozmenený záručný list je neplatný!